Prepravné podmienky

 1. Definície

Írsko Kuriér si vyhradzuje právo realizovať vyzdvihnutie, prepravu alebo doručenie tovaru prostredníctvom zmluvnej spolupráce medzi ňou a treťou osobou. Odosielateľ – právnická alebo fyzická osoba, pre ktorú dopravca zabezpečuje prepravu tovaru z miesta odoslania na miesto doručenia. Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa označenia na zásielke, takto určená. Zástupca dopravcu – zamestnanec našej spoločnosti alebo tretia osoba, poverená našou spoločnosťou na vyzdvihnutie alebo doručenie tovaru v prípade potreby. Zásielka – prepravovaný tovar. Prepravný list – dokument, špecifikujúci prepravovaný tovar.

 1. Objednávka

Objednávka na prepravu sa realizuje vyplnením on-line objednávky na jirotransport.eu/objednatprepravu. Objednávka sa považuje za záväznú po jej potvrdení prostredníctvom e-mailu alebo telefonického dohovoru. Prepravca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Zákazník je o zrušení objednávky informovaný na emailovú adresu odosielateľa (resp. objednávateľa).

 1. Čas prepravy

Preprava trvá obvykle 5 – 14 dní, v závislosti od miesta doručenia balíku a našej aktuálnej prepravnej trasy. Čas prepravy bude zákazníkovi bližšie určený pri preberaní zásielky. Vyhradzujeme si právo doručiť balík alebo zásielku neskôr, s omeškaním z technických príčin, zlého počasia, dopravnej situácie.

 1. Označenie a príprava zásielky na prepravu

Pred prepravou je potrebné zabezpečiť zásielku vhodným obalom, ktorý odpovedá jej rozmerom, hmotnosti a povaze. Ak zásielka nie je zabezpečená správnym spôsobom, môže byť vylúčená z prepravy alebo môže dôjsť k jej poškodeniu, za ktoré je zodpovedný odosielateľ, nie dopravca. Obal musí byť navrhnutý tak, aby bolo nemožné preniknúť do zásielky bez zanechania viditeľných stôp poškodenia na obale. Na obale musí byť jasne a čitateľne uvedená adresa odosielateľa a príjemcu. V prípade, že zásielka vyžaduje špeciálnu starostlivosť, odosielateľ je povinný označiť obal potrebnými symbolmi. Dopravca si môže zásielku odmietnuť prevziať, ak to považuje za vhodné.

 1. Prevzatie zásielky

Zásielka sa prevzatá na mieste uvedenom v online objednávke, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zástupca dopravcu odovzdá odosielateľovi kópiu prepravného listu pri prevzatí zásielky. Odosielateľ a zástupca dopravcu potvrdzujú správnosť údajov na prepravnom liste svojimi podpismi. Pri prevzatí tovaru bude odosielateľ informovaný o najneskoršom termíne doručenia zásielky. Zástupca dopravcu si môže vyžiadať preukaz totožnosti od odosielateľa.

 1. Určené doručenie zásielky je nasledovné

Dopravca sa zaväzuje pokúsiť sa telefonicky kontaktovať príjemcu 1 deň pred doručením zásielky, ak disponuje telefonickým kontaktom na príjemcu. Zástupca dopravcu odovzdá zásielku osobne na adresu určenia.

Príjemca musí potvrdiť doručenie zásielky svojím podpisom na prepravnom liste. Tým potvrdzuje čas a dátum prevzatia zásielky, ako aj správnosť údajov o množstve a povahe zásielky uvedených v prepravnom liste. Zástupca prepravcu má právo vyžiadať si od príjemcu preukaz totožnosti.

Ak príjemca tovaru nebude na adrese v čase doručenia dostihnuteľný, príjemca odmietne tovar prijať alebo adresa uvedená na zásielke bude neexistujúca, pokúsi sa dopravca kontaktovať s odosielateľom a dohodnúť s ním ďalšie kroky.

Pokiaľ nebude možné telefonicky sa spojiť s odosielateľom do 10 minút, zásielka bude doručená na miesto, určené dopravcom. Dopravca je povinný informovať odosielateľa písomnou formou (e-mail) o tejto skutočnosti.

Ak odosielateľ neposkytne dopravcovi žiadne ďalšie inštrukcie do 10 pracovných dní od písomného upozornenia, zásielka prepadá v prospech dopravcu.

V prípade vrátenia alebo zdržania zásielky chybou odosielateľa, odosielateľ súhlasí s uhradením nákladov, súvisiacich s vrátením, zdržaním alebo skladovaním zásielky, aj v prípade zadržania zásielky dopravcom, ak je jej hodnota nižšia ako uvedené náklady dopravcu.

 1. Vylúčenie z prepravy a zákázané látky

V zásielkach sa nemôžu nachádzať látky a predmety, ktoré by mohli ohroziť život alebo zdravie, ako napríklad výbušniny, zbrane, omamné a psychotropné látky, alkohol, tabak, horľaviny s nízkym bodom vzplanutia, jedy, rádioaktívne látky, plyny a kvapaliny v tlakových nádobách. Zásielky s mimoriadne vysokou hodnotou, ako sú drahé kamene a kovy, umelecké predmety, bankovky, mince, lieky a ľahko poškoditeľné zásielky s deklarovanou hodnotou nad 5000 €, alebo zásielky s nevhodným obalom alebo nečitateľne vyznačenou adresou príjemcu a odosielateľa budú tiež vylúčené z prepravy. Ak zásielka obsahuje predmety, ktorých vlastníctvo a držba sú podľa vnútroštátnych predpisov zakázané, prepravca má právo ich zadržať. V takom prípade zákazník nemá právo na ich navrátenie ani na náhradu škody a môže mu byť uložená paušálna pokuta až do výšky 1000 € na zásielku. Zákazník znáša všetky náklady, ktoré prepravcovi vznikli v prípade zadržania zásielky policajnými zložkami, colným úradom a inými inštitúciami štátnej správy, ktoré boli spôsobené nedodržaním podmienok prepravy zo strany zákazníka.

 1. Platba za prepravné

Prepravca určuje výšku poplatku za prepravu pri potvrdení objednávky. Informačná cena zobrazovaná na stránke www.jirotransport.eu slúži iba na informatívne účely. Cenník pre Severné Írsko je vedený v librách a platba za prepravu sa uskutočňuje v tejto mene! Zástupca prepravcu je povinný skontrolovať hmotnosť zásielky a jej rozmery pri preberaní. Poplatok za prepravu hradí odosielateľ hotovosťou pri preberaní zásielky od pracovníka našej spoločnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 1. Zodpovednosť odosielateľa

Odosielateľ, ktorý podpíše dopravný list, potvrdzuje, že obsah zásielky zodpovedá deklarovanému obsahu uvedenému v prepravnom liste a že neobsahuje nič, čo by bolo v rozpore s podmienkami uvedenými v bode 7 týchto prepravných podmienok. Odosielateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah zásielky a nikdy za neho nie je zodpovedný dopravca. V prípade, že sa v akomkoľvek štádiu prepravy zistí, že obsah alebo povaha zásielky nezodpovedá deklarovanému obsahu v prepravnom liste, odosielateľ je povinný uhradiť dopravcovi všetky výdavky súvisiace s vrátením zásielky odosielateľovi a akékoľvek ďalšie výdavky dopravcu.

 1. Zodpovednosť prepravcu

Dopravca zodpovedá za zásielku od okamihu vyzdvihnutia až po jej doručenie. Údaje uvedené v prepravnom liste sa považujú za moment vyzdvihnutia a prijatia zásielky. Dopravca má povinnosť doručiť zásielku na určené miesto doručenia do termínu uvedeného v prepravnom liste. Ak nedodrží stanovený termín doručenia zásielky, dopravca nebude niesť zodpovednosť v prípade, že omeškanie doručenia bolo spôsobené nepredvídateľnou udalosťou alebo udalosťou, ktorú dopravca nemohol ovplyvniť (napr. živelná pohroma, dopravná nehoda, vojna a podobne). Dopravca sa zaväzuje uhradiť škody spôsobené neodbornou manipuláciou zásielkou počas prepravy. Nesie však len obmedzenú zodpovednosť za škody spôsobené použitím nevhodného alebo nedostatočného obalu.

 1. Riešenie reklamácií

Ak došlo k reklamácii (strata alebo poškodenie zásielky), odosielateľ je povinný túto udalosť písomne oznámiť dopravcovi najneskôr do dvoch pracovných dní od plánovaného dátumu doručenia zásielky.

 1. Pripoistenie

Akékoľvek zásielky, ktoré sú prepravované nami, sú automaticky poistené do výšky 30 eur. V prípade, že chcete, môžete si svoju zásielku pripoistiť. Poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia, zničenia alebo straty poistenej prepravovanej zásielky, ktorá bola spôsobená akoukoľvek náhodnou udalosťou. Poistka predstavuje 5% z výšky poistenia a maximálna výška poistenia je 3 000 eur. Avšak, možnosť pripoistenia sa nevzťahuje na TV, kvôli častým zneužitiám tejto služby.

 1. Cena

Na adrese https://jirotransport.eu/cennik je zverejnený náš oficiálny a aktuálny cenník. Všetky ceny sú však podliehajúce možným zmenám a vyhradzujeme si právo na zmenu cien.

 1. Podmienky zľavy a vernostný systém

Poskytujeme zákazníkom zľavu vo výške 10 eur na každú druhú prepravu, ktorá má hodnotu do 40 eur. Tieto zľavy sú viazané na podmienky, ktoré si môžete overiť u našich zamestnancov.

 1. Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi nami ako dopravcom a Vami ako odosielateľom sú riadené slovenským právom. V prípade, že preprava podlieha ustanoveniam Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, ktorá bola podpísaná v Ženeve dňa 19. mája 1956, majú ustanovenia tohto Dohovoru prednosť pred ustanoveniami týchto Prepravných podmienok, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Dohovoru. Upozorňujeme, že si vyhradzujeme právo na zmenu a doplnenie týchto podmienok.